Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coastal warning radar   

  • (Kỹ thuật) radda cảnh báo ven biển