Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clownish /'klaʊni∫/  

  • Tính từ
    như thằng hề

    * Các từ tương tự:
    clownishly, clownishness