Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clownishness /'klauniʃnis/  

  • Danh từ
    tính hề
    sự vụng về, sự quê kệch
    tính thô lỗ; tính mất dạy