Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

closed season /,kləʊzd'si:zn/  

  • (từ Mỹ)
    như close season