Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

close season /'kləʊs si:zn/  

  • (từ Mỹ cách viết khác closed season)
    mùa cấm săn bắn (cấm săn bắn một số loài thú, loài chim, cấm đánh bắt một số loài cá)