Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nghiến chặt, mím chặt, nắm chắc
  clench one's teeth
  nghiến chặt răng
  clench one's lips
  mím chặt môi
  clench one's fists
  nắm chặt hai tay lại
  bấu chặt vào
  clench the railings with both hands
  bấu chặt vào hàng rào chấn song bằng cả hai tay

  * Các từ tương tự:
  clencher