Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clencher /'klintʃə/  

  • Danh từ
    lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
    lý lẽ đanh thép ấy làm cho nó cứng họng