Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-handed /'kli:n'hændid/  

  • Tính từ
    trong sạch, vô tội

    * Các từ tương tự:
    clean-handedness