Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-handedness /'kli:n'hændidnis/  

  • Danh từ
    sự vô tội