Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class-conscious /'klɑskɒn∫əs/  

 • Tính từ
  (đôi khi xấu) có ý thức giai cấp; nặng ý thức giai cấp
  she's too class-conscious to be friendly with the cleaners
  cô ta nặng ý thức giai cấp nên khó mà thân thiện với mấy người quét tước được

  * Các từ tương tự:
  class-consciousness