Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class-consciousness /'klɑ:s,kɒn∫əsnis/  

  • Danh từ
    ý thức giai cấp