Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class war /'klɑ:s'strʌgl/  

  • Danh từ
    đấu tranh giai cấp

    * Các từ tương tự:
    class warfare