Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

class warfare /'klɑ:s'strʌgl/  

  • Danh từ
    đấu tranh giai cấp