Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamourous /'klæmərəs/  

 • Tính từ
  hò hét, la vang; ồn ào, ầm ĩ
  to be clamourous for something
  hò hét đòi cái gì
  (nghĩa bóng) hay kêu la, hay làm ầm lên

  * Các từ tương tự:
  clamourousness