Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamourousness /'klæmərəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất ầm; sự ồn ào
    (nghĩa bóng) tính hay kêu la, tính hay làm ầm lên