Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (đại số) nhóm con trung tâm