Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Caucasoid /kɔ:'keizəid/  

  • Tính từ
    như Caucasian