Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Caucasian /kɔ:'keiziən, kɔ:keiʒn/  

  • Tính từ
    (cách viết khác Caucasoid)
    [thuộc] chủng người da trắng
    Danh từ
    người [thuộc chủng] da trắng