Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • vụ thu họach để bán (không phải để dùng cho đời sống người trồng cây)

    * Các từ tương tự:
    Cash crops