Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carry-out /'kæri'aʊt/  

  • Danh từ
    (Scotland, Mỹ) như take-away