Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

take-away /'teikəwei/  

 • Tính từ
  (Mỹ take-out) (thuộc ngữ)
  mua ở tiệm mang về (món ăn)
  a take-away curry
  món ăn cà ri mua ở tiệm mang về
  Danh từ
  tiệm bán món ăn mang về
  món ăn mua mang về