Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy chụp ảnh; máy quay truyền hình
  in camera
  trong phòng riêng của quan tòa; xử kín
  the trial was held in camera
  phiên tòa được xử kín

  * Các từ tương tự:
  camera amplifier, camera aperture, camera shutter, camera zoom, camera-man, camera-obscura, camera-shy, cameraman, cameration