Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiệm cà phê
  quán ăn
  cafe chantant
  quán ăn có trò giải trí và nhạc
  tiệm rượu
  hộp đêm
  cà phê

  * Các từ tương tự:
  cafeteria