Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cafeteria /,kæfə'tiəriə/  

  • Danh từ
    quán ăn tự phục vụ (ở nhà máy, trường đại học…)