Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô lại, đểu cáng
  a caddish trick
  trò bịp bợm đểu cáng

  * Các từ tương tự:
  caddishly, caddishness