Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caddishness /'kædiʃnis/  

  • Danh từ
    tính mất dạy; tính vô lại, tính đểu cáng