Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  huây roen cái giường
  to go to bye-bye
  đi ngủ
  thán từ
  chào tạm biệt

  * Các từ tương tự:
  bye-byes