Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bye-byes /'baibaiz/  

  • Danh từ
    sự ngủ (nói với trẻ em)
    it's time to go (time for) bye-byes!
    Đã đến giờ đi ngủ rồi đấy!