Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nút (thùng)
  Động từ
  đậy nút, làm tắc như là bằng một cái nút
  ống cống bị tắc vì lá rụng
  my nose is [ allbunged upI must be getting a cold
  mũi tôi tắc tỵ, chắc là tôi cảm lạnh
  ném, quẳng
  bung the newspaper over herewill you?
  ném tờ báo lại đây được không anh?

  * Các từ tương tự:
  bung-hole, bungalow, bunged, bungle, bungler, bunglingly