Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buddhistic /bu'distik/  

  • Tính từ
    (thuộc) đạo Phật

    * Các từ tương tự:
    buddhistical