Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buddhistical /bu'distik/  

  • Tính từ
    (thuộc) đạo Phật