Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

browbeaten /'braʊnbi:tn/  

  • quá khứ phân từ của browbeat