Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc vượt ngục có dùng cả bạo lực

    * Các từ tương tự:
    break-out