Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    chân vòng kiềng

    * Các từ tương tự:
    bow-legs