Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone-head /bəʊnhed/  

  • Danh từ
    người ngốc nghếch

    * Các từ tương tự:
    bone-headed