Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone-headed /,bəʊn'hedid/  

  • Tính từ
    ngốc nghếch