Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bollocks /'bɒləks/  

  • Danh từ
    như ballocks