Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác bollocks) (khẩu ngữ)
  (sinh học) hòn dái
  điều vô nghĩa; điều bậy bạ
  what a load of ballocks!
  thật là một mớ điều bậy bạ!
  Phó từ
  (khẩu ngữ)
  vô nghĩa!, bậy nào!