Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boldface /'bəʊldfeis/  

  • Danh từ
    chữ in đậm
    mặt mày trơ tráo

    * Các từ tương tự:
    boldfaced