Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boldfaced /,bəʊld'feist/  

  • Tính từ
    trơ tráo, mặt dạn mày dày
    [được] in chữ nét đậm