Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blunderbus /'blʌndəbʌs/  

  • Danh từ
    súng rộng miệng

    * Các từ tương tự:
    blunderbuss