Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sấy tóc
    ngoại động từ

    * Các từ tương tự:
    blow-dry