Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vết, đốm (trên da, vải…)
    mặt nó đầy đốm đỏ trông xấu đi

    * Các từ tương tự:
    blotched, blotchily, blotchiness, blotchy