Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blotched /'blɒt∫t/  

  • có vết, có đốm