Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blockade /blɒ'keid/  

 • Danh từ
  sự phong tỏa
  break (run) a blockade
  vượt vòng vây (nói về tàu thủy)
  lift (raise) a blockade
  rút bỏ sự phong tỏa
  Động từ
  phong tỏa

  * Các từ tương tự:
  blockade-runner, blockader