Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tàu thủy hoặc người chạy thoát khỏi vùng bị phong toả