Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    nói ba hoa ngớ ngẩn

    * Các từ tương tự:
    blithering