Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blithering /'bliðəriŋ/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hết sức, thậm chí
    a blithering idiot
    một anh chàng chí ngu