Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  huy hiệu
  Động từ
  như blaze
  xem blaze
  như emblazon