Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ cổ của beget
    xem begat